Terugbetalingsbeleid

Instructies voor herroeping

Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Tourisim GmbH, Pflanzstr. 40, 45359 Essen, Duitsland, hey@popotti.shop, telefoon: 0049 20161231560) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeld van een herroepingsformulier, dit is echter niet verplicht.

Voor de handhaving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de mededeling met betrekking tot het gebruikmaken van uw herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd extra kosten die eruit voortvloeien als u een andere manier van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en op zijn laatst binnen veertien dagen na de dag, waarop uw mededeling met betrekking tot uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij dit met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen enkel geval bereken wij u kosten voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de goederen weer in ons bezit hebben of tot u hebt bewezen dat u de goederen hebt geretourneerd; al naar gelang hetgeen het eerst geschiedt.

U moet de goederen onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van de overeenkomst, aan ons retourneren of overdragen. De termijn is gegarandeerd als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt de kosten die direct gepaard gaan met het retourneren van de goederen. De kosten voor de waardevermindering van de goederen komen alleen voor uw rekening als deze waardevermindering is te herleiden tot uw omgang met de goederen, mits deze niet noodzakelijk is ter controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Tourisim GmbH, Pflanzstr. 40, 45359 Essen, hey@popotti.shop, Duitsland

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop van onderstaande goederen (*)/opdracht tot onderstaande dienstverlening (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij een schriftelijke mededeling)

– Datum

(*) A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.